Voksenopplæring

Voksenopplæringsloven har som formål å fremme livslang læring ved at det legges til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet.

Dette for å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik sett fremme den enkeltes utvikling og møte med behovene i samfunns- og arbeidsliv.

Fra og med det året du fyller 25 år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke
fullført videregående opplæring, etter godkjent søknad, rett til videregående opplæring (voksenrett).
Voksenopplæring drives både innenfor det offentlige utdanningssystemet, private opplæringstilbydere og som arbeidsrettede tiltak organisert gjennom NAV.

Opplæringen skal tilpasses og tilrettelegges ut fra den enkeltes realkompetanse og forutsetninger.
Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har tilegnet deg gjennom deltakelse i arbeidslivet så vel som aktiviteter utenfor arbeidslivet, som for eksempel deltakelse i organisasjonsliv og fritidsaktiviteter.

Målet for opplæringen kan være fagbrev, studie- eller yrkeskompetanse. Opplæringen kan også ha som mål å skape livsmestring hos den enkelte, som for eksempel nødvendig opplæring og utprøving av hjelpemidler for personer som helt eller delvis mangler funksjonell tale.

Du finner mer informasjon om voksenopplæring på nettsidene:

Realkompetanse – på vox.no – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Voksenopplæring – på Norge.no
Videregående opplæring  – på utdanning.no
Forsiden til utdanning.no

Rull til toppen