Høyere utdanning

Alle utdanningsinstitusjonene er gjennom universitets- og høyskoleloven pålagt å utarbeide handlingsplaner for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Høyere utdanning reguleres av lov om universiteter og høyskoler, lov om private høgskoler og lokale regler og retningslinjer. Ingen personer har rett til høyere utdanning, men utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å legge til rette for studenter med funksjonsnedsettelser i den grad dette er mulig.

Vær bevisst på at det er mange utfordringer knyttet til nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning, og at det kan ta tid å få alt på plass. Som student har du selv ansvaret for å finne ut av dette, men det er hjelp å få. Det kan være lurt å innhente informasjon og kunnskap om fysiske, pedagogiske eller andre forhold som er vesentlig for deg ved valg av studiested.

Meld fra tidlig om du trenger ekstra tilrettelegging i studiesammenheng. Det er viktig at du kan dokumentere behovet for tilrettelegging enten dette dreier seg om studielitteratur (eks. pensumlitteratur i egnet format ved synshemning/-forstyrrelser), nødvendige datatekniske hjelpemidler eller behov for studieforlengelse med mer. Eksempler på gyldig dokumentasjon er legeattest, rapport fra logoped, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Noen lærersteder har etablert egne konsulent- eller rådgivningstjenester som arbeider med å bedre forholdene for studenter med funksjonsnedsettelser. En oversikt over lærersteder og kontaktpersoner finner du på sidene til www.universell.no. Der finner du også relevant informasjon om

Rull til toppen