Arbeid

Å vende tilbake til arbeidslivet etter et hjerneslag kan for enkelte gå «smertefritt». Andre igjen kan oppleve at følgene etter hjerneslaget medfører vanskeligheter med å få jobb, utføre tidligere arbeidsoppgaver eller beholde jobben.

Uansett om du er i et arbeidsforhold eller ikke, kan det være behov for ekstra støtte og hjelp. Enkelte vil kanskje trenge veiledning for å kunne sette seg nye mål for videre yrkesliv eller karriere, for noen kan det være behov for ekstra tilrettelegging på arbeidsplassen, mens atter andre kan ha behov for opplæring eller arbeidstrening før inntredelse i ordinært arbeid (yrkesliv).

Diagnosen hjerneslag utløser ikke automatisk rettigheter eller tilbud. Du må selv ta et initiativ for å komme videre. Enten du skal finne nytt arbeid eller skal tilbake til et arbeidsforhold er det viktig at du tenker nøye igjennom hvilke muligheter du har på arbeidsmarkedet og hva du ønsker å oppnå. Enkelte slagrammede kan oppleve at det å være i jobb eller vende tilbake til jobben blir en «prøve og feile prosess». Er det behov for å finne nye arbeidsoppgaver? Skifte bransje eller yrke? Trenger jeg mer utdannelse? Har jeg krefter nok til å være i en 100% stilling?

NAV kontoret er et «knutepunkt» i det offentlige tjenesteapparat. Kontoret har i oppgave og plikter å gi deg oppdatert informasjon om hvilke rettigheter du kan ha samt hvilke ordninger og virkemidler som finnes for arbeidstakere med helt eller delvis nedsatt arbeidsevne.

Om du er usikker på egne muligheter for å være i arbeid, vil NAV kunne gjøre en grundigere vurdering (arbeidsevnevurdering). Dette kan være aktuelt dersom du for eksempel på grunn av sykdom har vært lenge ute av arbeid, eller dersom du søker om arbeidsavklaringspenger, uførepensjon. Fra 01. februar 2012 har du en lovfestet rett til å få vurdert hva som skal til for at du skal komme i inntektsgivende arbeid.

Mer informasjon ligger på www.nav.no/no/Person. Når du har kommet inn på siden kan du klikke på «PERSON» i hovedmenyen og videre på menyen som åpner seg for aktuelle tema.

Rull til toppen