Trening

Det er god grunn til å sette i gang med trening så snart som mulig etter et hjerneslag. Trening betyr gjentagelse av aktiviteter for å bedre vårt prestasjonsnivå.

Dette kan gjøres allerede på sykehuset. I mange tilfeller vil det være nødvendig å trene for å unngå sekundære problemer, for eksempel stive muskler eller sitte sår som følge av for lite bevegelse.Tilrettelegging, stell, pleie, medisinering og opplæring i praktiske kompenseringsteknikker er også en del av treningen i en rehabiliteringsprosses.

ADL-trening er trening i ferdigheter som kreves i hverdagslivet, som blant annet det å kle på seg, ivareta personlig hygiene, lage mat, spise, bruke telefon og omgås andre mennesker.

ADL står for «Activities of Daily Life» som vi på norsk kaller «aktiviteter i daglig livet». Å mestre aktivitetene i dagliglivet er viktig for fysisk og psykisk helse.

Nye vaner

Når et slag har rammet kan det oppstå utfall (usynlige utfall/kognitive svikt) som verken den slagrammede selv eller omgivelsene oppdager med en gang. At hjernen ikke lenger arbeider som før, kan skape misforståelser og frustrasjon. Det kan være vanskelig å trene opp en kognitiv funksjonssvikt, men situasjonen kan bedre seg ved at omgivelsene tilpasses og at både den slagrammede og familien innøver nye vaner. Dette tar tid, og tålmodighet er nødvendig.

Behovet for og effekten av trening (fysisk trening og kognitiv stimulering) etter hjerneslag vil være ulikt fra person til person, og endres også ofte under rehabiliteringsforløpet.

Rull til toppen