Samhandling – organisering

Fra den slagrammedes ståsted er det svært viktig at tjenestetilbudet ikke bli ”stykkevis og delt”.

Dagens tjenestetilbud kan ofte oppleves å være mangelfullt tilpasset både i sykehus og på tvers av forvaltningsnivåene i det offentlige hjelpeapparat for øvrig.

Norge har store forskjeller i organiseringen av tjenester og tjenestetilbud. Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 2008-2009) som trådte i kraft 1. januar 2012 vil  påvirke utviklingen i helse-Norge i mange år fremover. Samhandlingsreformen innebærer en målrettet satsning på forebyggende og helsefremmende arbeid. Reformens intensjon er å bygge opp et godt tjenestetilbud der folk bor, forebygging, rehabilitering  og tidlig innsats i et sykdomsforløp inkludert.

Samarbeid

For å kunne gi riktig behandling og oppfølging innenfor nevrologi og rehabilitering kreves det et nært samarbeid mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Når Helse – og omsorgsdepartementets Nevroplan 2015 er gjennomført så skal det være utviklet et mer systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å få til effektive, sammenhengende og forutsigbare behandlingsforløp for den enkelte pasient.

Mange profesjoner og instanser er involvert i rehabilitering generelt og slagrehabilitering spesielt.

Retningslinjer

Statens helsetilsyn utga i 1996 en veileder for rehabilitering av slagrammede. I 2001 kom forskriften om habilitering og rehabilitering og Forskrift om individuell plan (IP). I 2010 kom Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Helsedirektoratets intensjon og ønske er at retningslinjene skal bidra til en forskningsbasert, effektiv behandling av god kvalitet for slagpasienter i Norge uavhengig av kjønn, alder og bosted.

Rull til toppen