Rehabilitering – senfase

Det finnes faktisk ikke så mange vitenskapelige studier som viser at en blir bedre av å trene når det har gått lang tid etter hjerneslaget. Slagrammede og pårørende erfarer likevel at bedring og fremgang fortsetter i mange år.

Uttrykket platå, brukes ofte om den fasen i slagrehabiliteringen hvor bedring i funksjonsnivå er svært varierende. Ut i fra dagens kunnskap er det rimelig å konkludere med at den vesentlige bedringen i funksjonsnivået finner sted i løpet av de første 6 måneder og at platåfasen nås i løpet av disse 6 måneder. Når platåfasen er nådd kan det være aktuelt med vedlikeholdstrening som kan opprettholde og eventuelt øke funksjonsnivå. Oppfriskningsopphold i rehabiliteringsinstitusjon av noen ukers varighet kan være aktuelt. Hvis effekt av oppholdet kan det være fornuftig å planlegge repeterende opphold med noen måneders opphold.

Det finnes faktisk ikke så mange vitenskapelige studier som viser at en blir bedre av å trene når det har gått lang tid etter hjerneslaget. Slagrammede og pårørende erfarer likevel at bedring og fremgang fortsetter i mange år. Egentrening vil nok være svært viktig i senfasen, og da er det viktig at hjelpeapparatet støtter deg i å gjenoppta aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Slik hjelp og støtte kan konkret være å trene på de aktiviteter du ønsker å mestre. Mestring handler i bunn og grunn om å klare å flyte oppmerksomheten fra sitt «gamle» liv, og sette nye forventninger og ny mål.

Rektor Svein Andersens dokumentarfilmer «Veien videre» gir gode ideer for egentrening og vil kunne være en kilde for ny motivasjon for mange. Filmene er for øvrig også en god dokumentasjon for fortsatt framgang etter mange års trening. Filmene er gratis og tilgjengelig på nettstedet helsekompetanse.no.

Du kommer direkte til dokumentarfilmene på www.helsekompetanse.no/slagrammet

Rull til toppen