Koordinerende enhet / Grønt nummer 800 300 61

Et grunnleggende prinsipp er at rehabiliteringstilbudet skal ytes nærmest mulig den slagrammedes hjemsted, fortrinnsvis innen egen kommune.

Alle kommuner har lovfestede krav som pålegger kommunene å inneha et tjenestetilbud før, istedenfor og etter et sykehusopphold. Det er kommunen selv som bestemmer omfanget av, og hvordan rehabiliteringstjenestene internt skal organiseres. Dette medfører store variasjoner i kommunenes tjenestetilbud, ofte må små kommuner samarbeide for å finne løsninger på deler av tjenestetilbudet. Hvor rehabiliteringen tilbys og utføres vil i stor grad være avhengig av hvor alvorlig funksjonssvikt den slagrammede har.

Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for rehabilitering.  Målet med en slik enhet er å samordne og sikre et helhetlig rehabiliteringstilbud til personer som trenger tjenester fra flere hold innenfor det offentlige hjelpeapparat. En koordinerende enhet trenger nødvendigvis ikke å inneha særskilt kompetanse på alle områder innenfor slag og slagrehabilitering, men det er verd å vite at enheten skal innhente kunnskap og kompetanse etter behov.

”Helse” Norge er delt inn i fire regionale helseregioner (RHF) med underliggende helseforetak (HR) som sykehus, institusjoner og annen virksomhet relatert spesialisthelsetjenesten.

Grønt nummer

I 2009 innførte Sosial – og Helsedirektoratet grønt nummer 800 300 61 til en koordinerende enhet for rehabiliteringstjenesten som er felles for helseregionene. Ved å ringe grønt nummer 800 300 61 kan det innhentes opplysninger om  regionens/kommunens rehabiliteringstilbud.

På www.helsedirektoratet.no kan det lastes ned en kortfattet folder som beskriver oppgavene til koordinerende enheten i kommunen og spesialist-helsetjenesten.

Rull til toppen