Partner ved slag

At en man er glad i rammes av hjerneslag er kanskje noe av det vanskeligste man kan oppleve, og det stiller store krav til omgivelsene.

En ervervet hjerneskade involverer ikke bare den skadde, men også familie, venner og arbeidskamerater. Dette fordi skadens konsekvenser som regel vil påvirke de aller fleste av livets områder. Hvordan den skadde, pårørende og det øvrige sosiale nettverket reagerer på hjerneslaget og konsekvensene av dette over tid varierer, men en del erfaringer og opplevelser går ofte igjen.

Hjerneslag kan medføre synlige skader som lammelser eller talebesvær, men også skjulte endringer som nedsatt orienteringsevne, tretthet, nedsatt oppmerksomhet eller endret personlighet. Disse forandringene oppleves belastende og kan være vanskelig å sette ord på og forstå.

Dersom den slagrammede får et lengre sykehus/-rehabiliteringsopphold blir slike skader oppdaget etter hvert. Men de aller fleste slagrammede blir utskrevet rett fra sykehus til hjemmet og mange vil da først oppdage kognitive skader som er helt uforståelige både for den slagrammede og for deres pårørende.

Nye roller

Avhengig av hvilke rolle den slagrammede hadde i familien før slaget, hvilke relasjon man har til den slagrammede og hvordan livssituasjonen er, kan forandringene ofte føre til at man påtar seg nye roller overfor den slagrammede. Ofte er det partnere/ektefeller som får det største ansvaret og ikke så rent sjeldent endres rollen fra å være en likestilt partner/ektefelle til å bli omsorgsperson og sykepleier.

Det første skritt til å arbeide seg ut av ”rollebytte” er en erkjennelse av at problemene er tilstede. Det er viktig å være klar over at det offentlige hjelpeapparat ofte forventer at partnere/ektefeller skal ta tak i ting og ta ansvar for ulike deler av rehabiliteringen både før og etter sykehusopphold.

Individuell plan

Avklar overfor hjelpeapparatet hvor mye ansvar du er villig eller i stand til å ta. Ordningen med Individuell plan (IP) kan være til god hjelp for å plassere ansvar på en ryddig måte.

Individuell plan er et verktøy rettet mot personer som har behov for et langvarig og samordnet tjeneste tilbud,
For mer informasjon om IP, se helsedirektorates sine nettsider.

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge