Familierealasjoner hjerneslag

Etter utskrivelse fra sykehus opplever de aller fleste mye støtte fra omgivelsene, og familien er full av optimisme på at dette skal gå bra.

Det tar ofte tid å forstå og erkjenne hvilke konsekvenser et hjerneslag kan medføre. Dersom framgang uteblir eller kommer svært langsomt kan den følelsesmessige belastningen dette medfører forringe familiens livskvalitet.

Det er en utfordring å tilpasse seg et endret hverdagsliv og livsstil. Ikke vent for lenge med å be om hjelp dersom endringene oppleves belastende og er følelsesmessig vanskelig å håndtere.

Familievernet er et tilbud til mennesker som har behov for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Alle ansatte i familievernet har taushetsplikt. Det er familievernkontorer over hele landet, for adresseoversikt og mer informasjon kan du klikke her.

Lov om spesialisthelsetjenesten pålegger helsetjenesten et ansvar for opplæring av pasienter og pårørende. De aller fleste helseforetakene har etablert Lærings- og mestringssentra (LMS) som har som oppgave å understøtte opplæringstilbudet i sykehus og kommuner i samarbeid med brukerorganisasjonene og fagmiljøene.

Flere av sentrene har utviklet spesifikke gruppebaserte tilbud for slagrammede og deres pårørende. LMS skal være en læringsarena for å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger i en ny og endret livssituasjon.

Informasjon om lærings- og mestringssentra finnes på mestring.no.

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge