Slag.no har lenket til nettsteder vi håper og tror kan være til nytte selv om ikke alle er spesielt relatert til diagnosen hjerneslag.

Helsedirektoratet

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no kjøper inn en rekke fagressurser og tilgjengeliggjør disse via nettstedet www.helsebiblioteket.no. De fleste er fritt tilgjengelig for alle norske nettbrukere.

Arbeids- og velferdsforvaltninga – NAV

NAV er et «knutepunkt» i det offentlige tjenesteapparat. Kontoret har i oppgave og plikter å gi alle brukere veiledning og oppdatert informasjon om blant annet hvilke rettigheter du kan ha med mer.

Lovdata

Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

Sosial rettigheter på lovdata.no

Pasient og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet, som finnes i alle landets fylker, gir råd, veiledning og bistand i forhold til spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og kommunenes sosialtjeneste:

Norge.no

På Norge.no finner du en komplett oversikt over offentlig informasjon og tjenester. Det offentlige omfatter statlige etater og virksomheter, kommuner og fylkeskommuner. Norge.no er en offentlig tjeneste som består av internettportalen www.norge.no og en publikumstjeneste som svarer på henvendelser via telefon, nettprat, e-post, SMS, brev og telefaks.

Norge.no kan hjelpe deg med opplysninger om offentlige virksomheter, lover, regler, plikter og rettigheter.

Helsenorge.no

Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter.

Pasient- og brukerombudet på helsenorge.no 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Helseøkonomiforvaltningen – HELFO

  • HELFO veiledning for privatpersoner: 815 70 030
  • HELFO- Frikorttelefonen: 815 70 050
  • HELFO sentralbord: 810 20 080

Forvaltningen av helseøkonomi etter folketrygden er skilt ut fra NAV og overført til HELFO –Helseøkonomiforvaltningen. HELFO har blant annet ansvaret for oppgjør til landets behandlere utenfor sykehus. Refusjon av utgifter en kan ha rett til å få dekket etter folketrygdloven.

Fastlegebytte

Helsetjenestens veiledningssenter ble opprettet ved HELFOS servicesenter i 2009 skiftet fra 2014 navn til HELFO veiledning for privatpersoner med telefonnummer 815 70 030.  Landsomfattende veiledningstjeneste som hjelper befolkningen å finne frem i Helse-Norge. Mer info på helfo.no

Regionale helseforetak

Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt prosjekt som har som mål å tilby kvalitetssikrede, fritt tilgjengelige, nettbaserte læremidler i alle fag i videregående skole.

Forskning.no – bedre utsikter for slagpasienter

Forskning.no er en nettavis om norsk og internasjonal forskning.

Hjerneklubben Memolife

Hjerneklubben Memolife er et nettsamfunn og nettmagasin for mental trening og læring. Trening og økt kunnskap for de som kan nyttiggjøre seg disse metodene.

Nyttige lenker for helsepersonell og andre

Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten

Kunnskapssenteret innhenter kunnskap om norsk helsetjeneste, formidler kunnskap og oppsummerer forskningsbasert kunnskap.

Nevroplan 2015 (pdf-fil)

Nevroplan 2015 er et bidrag for å styrke kvaliteten i tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Pårørendeprogrammet

Pårørendeprogrammet er et e-læringsprogram som retter seg mot pårørende i alle aldre. Tema som tas opp er håndtering av taushetsplikten, barn som pårørende, støtte til unge omsorgsgivere, hvem vet best – informasjon til pårørende, hvem gjør hva – samordnet hjelp og samarbeid med pårørende.

BarnsBeste

BarnsBesteformidler og legger til rette for kunnskapsoverføring mellom fagmiljøer, etater, behandlingsnivåer, universiteter og høgskoler.

Samhandlingreformen (kortversjon)

Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. Lenken over er en kortversjon av samhandlingsreformen.

Dagens Medisin

Dagens Medisin er en nyhetsavis for helsevesenet og har sitt hovedfokus på medisinske nyheter, forskning, helsepolitikk, debatt og kronikker. Dagens Medisin har også daglig oppdaterte nyheter på nett .

Slagordet

Slagordet er navnet på medlemsblad til Landsforeningen For Slagrammede (LFS). Det kommer ut fire ganger i året, i midten av mars, juni, september og desember.

Handikapnytt

Handikapnytt utgis av Norges Handikapforbund (NHF), og er forbundets hovedtidskrift til medlemmer og andre interesserte.

Handikapnytt tar opp temaer som berører ulike sider av funksjonshemmedes hverdag. Sentrale emner er lover og rettigheter, forskning, hjelpemidler, assistanseordninger, fritid, samt hvordan utforming av offentlig transport, uteområder, bygg, IKT og infrastruktur påvirker funksjonshemmedes mulighet til aktiv samfunnsdeltakelse.

Handikapnytt tar også opp saker som mer spesifikt berører NHFs landsforeninger (Landsforeningen for Slagrammede inkludert.)

kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken inneholder Fagstoff, opplæringsmateriell, erfaringsdeling innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking.

Ny Saksbehandlingsveileder

En veileder- og verktøy for alle som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge