Usynlige utfall – kognitiv svikt

Begrepet kognitiv kan være ukjent for de fleste som opplever et hjerneslag for første gang.

Kognitiv betyr det som har med fornuft, oppfatning (erkjennelse / sansning) og tenkning å gjøre. I en videre forstand kan følelser regnes med som en kognitiv funksjon.

De merkbare fysiske og mentale symptomene på hjerneslag kalles gjerne ”utfall”. En lam arm er et synlig utfall. Når et slag har rammet kan det oppstå utfall som verken den slagrammede selv eller omgivelsene oppdager med en gang.

Andre betegnelser på ”usynlige utfall” kan være ”kognitive svikttegn” eller reduserte tenkeevner, intellektuell evner eller mentale funksjoner.  Det er for eksempel ikke uvanlig at oppfattelsesevnen skades ved hjerneslag. Den slagrammede kan ikke som før ta imot informasjon fra omgivelsene og få noe fornuftig ut av det.

Undersøkelse

Alle slagrammede bør undersøkes med henblikk på kognitive vansker så fort det lar seg gjennomføre. Det finnes ulike prøver for begrensede utredninger av kognitiv funksjon som kan gjennomføres av ulike helsefagpersoner. En erfaren helsearbeider vil dessuten kunne få mye informasjon ut av observasjon av den slagrammede.

Andre kilder til informasjon er samtaler med pårørende. I den første tiden, i fasen med raskest bedring, vil ofte en begrenset undersøkelse være det mest hensiktsmessige. En full kognitiv vurdering utført av nevropsykolog (psykolog med spesialisert kunnskap om kognitiv funksjon) kan være aktuelt senere og særlig hvis det stilles spesielle krav til kognitiv fungering, som ved tilbakegang til arbeid eller utdanning, og i noen tilfeller i forbindelse med vurdering av evne til bilkjøring.

Gjenopptrening

Mye er forsøkt når det gjelder gjenopptrening av kognitive funksjoner, men optimismen har ofte vært større enn resultatene på dette området. Kognitiv rehabilitering vil i overskuelig framtid dreie seg mest om tilrettelegging og kompenserende tiltak for på en best mulig måte å leve videre med de begrensninger som måtte ha oppstått.

Skroll til toppen