Mentale kontrollfunksjoner

Hjernen er vårt kontrollsenter og den tar seg av kropp, tenkning, personlighet og følelser.

Hjernens ”eksekutive funksjoner” er de overordnede mentale kontroll funksjoner som regulerer adferd og hjelper til med å utføre handlinger på en fornuftig og effektiv måte.

Svikt i eksekutiv funksjon kalles ofte ”reguleringsvansker”. Disse kan gjøre daglig funksjon vanskelig selv om generelle intellektuelle evner ellers er tilstrekkelige. Den slagrammede kan ha vansker med planlegging, struktur/ryddighet, initiativ og impulshemning (å stanse i tide). Ved svikt i slike funksjoner anbefales opplæring i bruk av kompenserende teknikker som bruk av «huskedagbok»/elektronisk dagbok eller nedskrevne sjekklister for å kunne utføre daglige aktiviteter. For noen kan PC-basert trening være nyttig.

Frustrasjon

At hjernen ikke lengre arbeider som før, kan skape misforståelser og frustrasjon. Det er viktig å forstå at den slagrammedes ”uforsvarlige” oppførsel gjerne ikke skjer med hensikt. Man kan ha nedsatt dømmekraft og selvkritikk og evne til å «se seg selv utenfra». For mange vil den beste hjelpen da være å få en kortfattet, forståelig og ikke-moraliserende tilbakemelding om hva de skal si eller gjøre, eller eventuelt hva de skal slutte å gjøre.

Spesialisert kunnskap

For eksekutiv svikt som i praksis viser seg som ufin eller ”vanskelig oppførsel”, kan det noen ganger være nødvendig med spesialisert kunnskap. En nevropsykolog (psykolog med spesialisert kunnskap om kognitiv funksjon) vil kunne hjelpe til med å avklare om adferden skyldes kognitiv svikt i form av reguleringsvansker eller er tegn på personlige holdninger.

Skroll til toppen