Retten til hjelpemidler

Retten til hjelpemidler er hjemlet i folketrygdlovens kapittel 10 ”Ytelser under medisinsk rehabilitering”. Formålet med ytelsen er å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet (§ 10-1). Nedenfor har vi sakset fra NHF’s nettsider.

Personer som har fått sin funksjonsevne vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, har rett til hjelpemidler. Det gis støtte til tiltak som er nødvendig og hensiktsmessig for å skaffe eller beholde arbeid (§ 10-5) eller for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet eller bli pleid i hjemmet (§ 10-6). I § 10-7 står det hvilke former for støtte som kan være aktuelt når vilkårene i §§ 10-5 og 10-6 er oppfylt.

Det kan gis støtte til hjelpemidler hjemme, i barnehage, skole/utdanning, attføring og arbeidsliv. Det gis ikke støtte til hvitevarer, brunevarer og alminnelig kjøkkenutstyr. Personer under 26 år kan få hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering (sport og fritid). Sjekk aldersgrensen på trygdeetatens nettside; den kan bli endret. Støtte til bil er også hjemlet i kapittel 10, § 10-7, bokstav h. Ortopediske hjelpemidler er hjemlet i § 10-7, bokstav i.

Vesentlig og varig

Med vesentlig menes de konsekvenser funksjonsnedsettelsen har for deg. Med varig menes sykdom, skade eller lyte med varighet over ca 2 år.

Nødvendig og hensiktsmessig

Når du setter fram krav om stønad til hjelpemidler, må det begrunnes hvorfor hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig.

Nødvendiginnebærer at det: ”i den enkelte sak skal vurderes hvorvidt ytelsen er medisinsk nødvendig og om medlemmets behov for hjelp kan løses på en rimeligere måte, f.eks. med et rimeligere alternativt hjelpemiddel/andre tiltak”. Ved krav om stønad til dyrere hjelpemidler enn billigste alternativ, må det derfor begrunnes hvorfor dette er nødvendig.

Hensiktsmessigbetyr: ”at ytelsen skal fungere på en slik måte at medlemmet kan nyttiggjøre seg den og at den avhjelper det problemet som medlemmet har søkt om hjelp til”. Dette betyr at hjelpemidlet er nøye tilpasset ditt behov slik at det fungerer og er til nytte. For å få rett hjelpemiddel er det viktig å beskrive nøye i søknaden hvilke egenskaper produktet må ha for å dekke ditt behov. (Rundskriv/kommentarer til §§ 10-5 og 10-6).

Skroll til toppen