helsepersonell

Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

«Rom ble ikke bygd på en dag», ei heller kan det forventes at et sett med retningslinjer skal føre til en rask og umiddelbar endring i helse Norges behandling og samhandlingsmønster på området hjerneslag. I dag håper og tror vi at Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag blir gjort bedre kjent, tatt til følge og at retningslinjene til syvende og sist vil bidra til forbedringer til beste for den slagrammede, pårørende og samfunnet i sin helhet.

Målgruppen for sist utgitte retningslinjer er først og fremst rettet til helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi mener retningslinjene også vil være nyttige for beslutningstakere på alle nivåer i helsetjenesten, politikere og utdanningsinstitusjoner.

Retningslinjene omhandler hele slagkjeden fra akuttbehandling til rehabilitering, både i sykehus og kommunene og er dermed et nyttig verktøy også for rehabiliteringstilbudet i forbindelse med samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012.

Se også

 

Personvern

Innhold © Landsforeningen For Slagrammede. Webdesign ©2023-24 Web Norge